Monthly Archives: July 2023

4 ข้อควรระวัง เมื่อคุณต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝน

4 ข้อควรระวัง

เมื่อขี่มอเตอร์ไซค์ในฝนตก ควรระมัดระวังอย่างมากเพื่อความปลอดภัยของคุณ นี่คือ 4 ข้อควรระวังและเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เพราะการขี่มอเตอร์ไซค์ในสภาพอากาศฝนตกอาจมีความเสี่ยงและความเป็นอันตรายสูงขึ้น