Tag Archives: ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่ประเภท?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

การเลือกใช้บริการประกันรถสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานโดยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การสูญหายของรถ, การไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ได้