Tag Archives: มอเตอร์ไซค์

ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง วิ่งเกินระยะกำหนด จะเป็นอะไรมั้ย?

ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เพื่อป้องกันการเสียหายของรถจากการวิ่งเกินระยะกำหนด คุณควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานของรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ระบุไว้ เพื่อให้รถของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรละเลย เพราะเมื่อน้ำมันเครื่องใช้งานนานแล้ว มันจะเสื่อมสภาพและอาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว